Jernbane og veier – om depolitisering og byråkrati

Den store ideologiske debatten mellom høyreside og venstreside, ikke bare i Norge, men i mange vestlige land er enkel. Stor stat mot liten stat. Den ene siden mener at det er fellesskapet, representert ved staten, som skal ta vare på oss, mens den andre siden mener individer skal ta vare på seg selv i større grad.

I Norge har begge sidene en formening om at staten skal ha en stor og viktig rolle, men med noen detaljforskjeller i utføring og rekkevidde. Det mest interessant er alikevel politikernes frykt for handlingslammelse. Alt som skal gjøres må kunne gjøres innen to-tre år, ellers får man ingen politisk gevinst.

I det siste har man diskutert vei- og jernbanepolitikk veldig mye. Det har vært vist at store samferdselsprosjekter treffer fylker hvor det skal færrest folk til å få stemmene som gir en representant eller to ekstra på tinget. Jeg har et ganske enkelt forslag for å løse denne problematikken. Politikerne må gi bort den oppgaven. La veiene styres direkte av byråkratiet, med et klart politisk mandat. Det er en løsning ikke ulik Norges Bank. La oss for enkelhets skyld kalle den Norges Vei.

Norges Vei har en Sentralveisjef på svært begrenset åremål, med fritt handlingsrom til å ansette og sparke de hun vil. Hun vil ha som politisk mandat at hun skal få ned antall dødsulykker, effektivisere veinettet, og skal i samarbeid med jernbaneverket opprettholde effektive transportruter i Norge. Hun vil ikke ta detaljordre fra stortinget, som kun har mulighet til å fjerne henne når åremålet er over. All annen påvirkning er indirekte.

Hun vil ha et helt begrenset budsjett, som når det overskrides, må finansieres med alternative kilder innenfor gjeldende regelverk, som f.eks. bompenger. Hvis det er politisk lite ønskelig kan man selvfølgelig gi mer penger, men det er altså ikke eneste løsning.

I en sånn situasjon, kanskje sammen med en tilsvarende “jernbanetsar” som amerikanerne liker å kalle sånt, vil man kunne koordinere vei- og jernbanesatsing. Man vil kunne forbedre inn- og utfartsårer til de største byene og legge opp til ordentlig transport mellom de store områdene, som er politisk lite attraktive. Koordinere for hvor det lønner seg å ha lyntog og hvor det lønner seg å ha skikkelige veier, og selvfølgelig hvor det lønner seg med begge. Man vil ha insentiver til å gjøre store flerårige vei- og jernbaneprosjekter som går ut over tiden til neste valg. Det er ikke alltid dumt å ha noen til å gjøre kost/nytte-beregninger.

6 Replies to “Jernbane og veier – om depolitisering og byråkrati”

  1. Hun vil i mitt scenario stå fritt til å bruke den mest effektive måten å administrere prosjektene på. Ulempen er selvfølgelig de iboende insentivene vi kjenner fra public choice og byråkratiteori med budsjettmaksimering, men tror de er mindre enn fordelingsproblematikken man ser i dag.

    Det er f.eks. ingen grunn til å ikke bare begynne i tønsberg, og lage to felt i hver retning resten av veien til stavanger med 100-fartsgrense. Tar kanskje ti år, men det spiller liten rolle, lettere å gjøre hele driten enn å sette i gang småprosjekter hele tiden.

  2. Jovisst, men denne rollen er ikke helt lik Veidirektørens. Hans rolle er ikke separert fra den politiske prosess med det ansvar jeg ønsker. Vi kan godt utvide rollen ytterligere, men en total omforming av dagens system er nødvendig så nn at politikerne ikke blir fristet til å øremerke kroner til enkeltveiprosjekter som helt klart ikke er nødvendige eller blir gjort lite effektivt.

  3. Da er jeg med, og synes ideen er knakende god. Imidlertid har jeg svært liten tro på at politikerne gir fra seg en av sine største muligheter til å vise seg frem for sine lokale velgere. Dessverre.

  4. Der er jeg nok dessverre enig. Veiprosjekter har lenge vært en av de virkelige stemmedragerne. Man kan bare se på på veien mellom Oslo og Bergen som en av de virkelig store stemmekjøpene. Samme med utallige bruer og tunneler i fjorder og fjell.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.